+31 045 631 7000 - doorkiesnummer 2

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKSTAD LIMBURG STADION

Artikel 1 (algemeen)
1. Alle (van overheidswege) vereiste vergunningen, nodig voor het door huurder te houden evenement, zullen door verhuurder tijdig worden aangevraagd en verzorgd. Het niet verkrijgen van een of meer dezer vergunningen kan door huurder niet aan verhuurder worden tegengeworpen.
2. Huurder is verplicht alle voorschriften die de gemeente Kerkrade, de brandweer en/of andere autoriteiten terzake van het door huurder te organiseren evenement hebben vastgesteld of vaststellen na te komen. Huurder zal uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode overleg plegen met verhuurder over de door hem voorgenomen aanwending of indeling van het gehuurde, opdat eventuele wijzigingen daarin, die in verband met brandweer- en/of andere voorschriften en/of het functioneren van het gehuurde noodzakelijk zijn, tijdig door verhuurder en op kosten van huurder kunnen worden aangebracht. Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het evenement dient huurder een (technisch) programma aan verhuurder te overleggen. Hierin dienen opgenomen te zijn de facilitaire en personele ondersteuning die men van verhuurder wenst, alsmede een opsomming van eventueel door derden aan te brengen (bouw)werken in de meest ruime zin.
3. Huurder verplicht zich te allen tijde voor zijn rekening gebruik te maken van door verhuurder te leveren facilitaire diensten. Afwijkende afspraken hieromtrent dienen door partijen schriftelijk te worden bevestigd. 
4. Huurder zal ervoor zorgdragen dat het gehuurde en de overige ter beschikking van het evenement staande ruimte(n) en terreinen tijdens de huurperiode een verzorgd aanzien behouden.
5. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het gehuurde en/of het Parkstad Limburg Stadion dient in voorafgaand overleg en met goedkeuring van verhuurder te geschieden Het is huurder zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan in de algemeen toegankelijke ruimte(n) van het gehuurde en/of het Parkstad Limburg Stadion stands in te richten, reclame te maken of anderszins promotionele activiteiten te ontplooien, tenzij deze ruimte(n) deel uitmaakt (uitmaken) van de in de huurovereenkomst uitdrukkelijk vastgestelde ruimte(n).
6. Verhuurder draagt zorg voor openstelling van de toegangen van het gehuurde gedurende de in de huurovereenkomst genoemde huurperiode en treedt hierover in overleg met huurder. De eventuele bewaking en/of beveiliging geschiedt voor rekening van huurder. 
7. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van verhuurder. Verhuurder kan voor technische storingen niet aansprakelijk worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan andere dan de in de gehuurde ruimte(n) voorziene geluidsversterkingsapparatuur te gebruiken.
8. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor huurder dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden in of aan, alsmede het gebruik van het gehuurde. 
9. Huurder ziet erop toe dat in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen etc. tijdens de huurperiode aanwezig zijn, tenzij hiervoor door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.
10. Bijzondere bepalingen worden afzonderlijk door verhuurder aan huurder bevestigd.
11. Afspraken in afwijking van bovenstaande voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 2 (het gehuurde)
1. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de huurovereenkomst omschreven ruimte(n).
2. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan in de huurovereenkomst is omschreven, het evenement een andere naam te geven dan met verhuurder is overeengekomen en daarin goederen te exposeren buiten het overeengekomen programma.
3. Indien en voor zover het gehuurde geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt voor het houden van exposities, is huurder verplicht ten behoeve van zijn deelnemers deelnemersvoorwaarden en uitvoeringsvoorschriften op te stellen en deze uiterlijk een maand voor aanvang van het evenement ter goedkeuring aan verhuurder te verstrekken en deze vervolgens na goedkeuring door verhuurder van toepassing te verklaren op de overeenkomsten met de deelnemers. 
4. Het is huurder verboden aan de buiten- en/of binnenkant van het Parkstad Limburg Stadion of op het daartoe behorende terrein borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen van welke aard dan ook aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder; aan deze toestemming kan verhuurder voorwaarden verbinden.
5. Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verhuurder zullen geen veranderingen aan of wijzigingen in de inrichting van het gehuurde mogen worden aangebracht en zal onder meer niet in of aan vloeren, plafonds, wanden, kolommen e.d. mogen worden geboord, gespijkerd, gelijmd, gebroken, gehakt etc.
6. Indien huurder een versiering wenst aan te brengen in de gehuurde ruimte(n), dan is toestemming van de gemeentelijke brandweer hiervoor benodigd, huurder heeft de verplichting deze toestemming rechtstreeks aan te vragen.
7. Huurder is niet gerechtigd de gehuurde ruimte(n) geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven en/of te verhuren, al of niet tegen betaling, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

Artikel 3 (inrichting en ontruiming)
1. De inrichting en ontruiming van het gehuurde moeten geschieden in overleg met verhuurder. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd bindende voorschriften te geven.
2. De in het gehuurde te verrichten werkzaamheden voor schoonmaak, voor tijdelijke aansluiting van elektriciteit, water, riolering, gas, telefoon, fax en voor tijdelijke aansluiting op het centraal antennesysteem mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs; de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder.
3. Op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Verhuurder is gemachtigd om, indien de oplevering op het hiervoor bedoelde tijdstip niet of niet tot genoegen heeft plaatsgevonden, de daarvoor noodzakelijk voorzieningen voor rekening van huurder te treffen onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding voor ieder etmaal of gedeelte daarvan dat de ontruiming te laat heeft plaatsgevonden. Huurder kan zich, tenzij in de huurovereenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, nimmer beroepen op stilzwijgende mondelinge huur of voortzetting van de huur.

Artikel 4 (huursom)
1. Huurder is een overeengekomen huur verschuldigd aan verhuurder ten behoeve van de gehuurde accommodatie. De huursom wordt belast met en is exclusief BTW en de desbetreffende factuur dient, evenals alle overige terzake van deze overeenkomst door huurder aan verhuurder te betalen kosten, binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur aan verhuurder te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Indien in de huurovereenkomst c.q. huurbevestiging niet uitdrukkelijk anders bepaald is, geldt dat de huursom, alsmede de door verhuurder in verband met de verhuur, danwel op verzoek van huurder gemaakte kosten, verschuldigd blijven wanneer huurder, om welke reden dan ook, van het gehuurde geen gebruik maakt. Verhuurder heeft overigens het recht door huurder in het gebouw gebrachte goederen en gelden onder zich te houden, indien huurder niet tijdig aan diens verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien huurder door welke oorzaak dan ook, de huurovereenkomst annuleert, welke annulering bij aangetekend schrijven dient te geschieden, dan heeft verhuurder het recht, zonder verdere sommatie of ingebrekestelling, huurder een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen huurbedrag:
- in de 12de maand voor datum evenement 10%;
- in de 11de maand voor datum evenement 20%;
- in de 10de maand voor datum evenement 30%;
- volgende maanden telkens te verhogen met 10%,
onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding ter grootte van de volledige huur alsmede op vergoeding van de op het tijdstip van annulering door verhuurder gemaakte onkosten, voortvloeiende of verband houdende met de onderhavige huurovereenkomst.
4. Additionele voorzieningen zullen door verhuurder aan huurder worden doorberekend.
5. Indien huurder in gebreke blijft tijdig de bij vooruitbetaling verschuldigde huurtermijnen te voldoen heeft verhuurder het recht na schriftelijke aanmaning en voorafgaande ingebrekestelling de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de reeds gedane betalingen als schadevergoeding te behouden,
onverminderd zijn recht verdere schadevergoeding te vorderen wanneer verhuurder daartoe termen aanwezig acht.
6. Indien huurder in gebreke blijft de verschuldigde huur, en/of alle overige terzake van deze overeenkomst door huurder te betalen kosten aan verhuurder binnen de gestelde termijn te voldoen, dan is huurder vervolgens, na schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling, tevens verplicht tot het voldoen van de alsdan geldende wettelijke rente - te rekenen vanaf de vervaldatum der factuur tot aan de dag der algehele betaling - alsmede de eventuele kosten vallende op de incasso van de desbetreffende factuur, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Artikel 5 (bijkomende kosten)
1. Alle ten behoeve van het evenement te maken bijkomende kosten, zoals terzake van door huurder bestelde voorzieningen, komen voorrekening van huurder. Voorts komen voor rekening van huurder de kosten voor personeel, dat in overleg met huurder door of namens verhuurder ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld voor portiersdiensten, kassabezetting, bewaking-controle, bediening installaties etc.
2. De bijkomende kosten zullen vermeerderd met BTW aan huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 6
1. De exploitatie van de buffetten alsmede de verkoop van alle eet- en/of drinkwaren geschiedt uitsluitend door verhuurder, het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder eet- en/of drinkwaren te verstrekken en/of te nuttigen die niet betrokken zijn van (de buffetten van) verhuurder.
2. Het is huurder niet toegestaan consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij terzake op nader overeen te komen voorwaarden voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk door verhuurder ontheffing is verleend.
3 Het leveren van drinkwaren geschiedt uitsluitend verhuurder ingeschakelde cateringbedrijf. Het is huurder niet toegestaan dergelijke goederen van derden te betrekken, tenzij terzake op nader overeen te komen voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk door verhuurder ontheffing wordt verleend. De huurder, die bijvoorbeeld een expositie houdt, is verplicht jegens zijn deelnemers een overeenkomstige bepaling overeen te komen en deze op te nemen in zijn deelnemingsvoorwaarden en uitvoeringsvoorschriften.
4. De garderobes en toiletten in het Parkstad Limburg Stadion worden uitsluitend door verhuurder geëxploiteerd, met uitzondering van die toiletten en/of garderobes welke in onderling overleg schriftelijk overeengekomen, aangewezenen daarmee uitgezonderd worden.

Artikel 7 (aansprakelijkheid)
1. Huurder is jegens verhuurder en/of jegens het personeel van verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de te gebruiken ruimte(n), het Parkstad Limburg Stadion en de inventaris, alsmede aan het personeel tewerkgesteld door verhuurder voor zover deze is toe te rekenen aan huurder,  diens personeel, of door personen die door huurder zijn toegelaten, tenzij veroorzaakt door grove schuld, opzet, grove nalatigheid aan de kant van verhuurder of haar werknemers.
2. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben aanvaard. Al hetgeen na ontruiming beschadigd of vermist zal blijken te zijn, door welke oorzaak dan ook, zal door verhuurder voor rekening van huurder worden hersteld c.q. vervangen, zonder dat enige ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
3. Huurder zal geen aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade wegens hinder of overlast veroorzaakt door de uitvoering van werken vanwege verhuurder in of nabij het gehuurde.
4. Goederen van huurder bevinden zich in de te gebruiken ruimte(n) voor risico van huurder; verhuurder belast zich niet met het verzekeren daarvan. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging aan of teloorgaan van eigendommen van huurder of van derden.
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden als gevolg van het niet, of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit deze overeenkomst. 
6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schaden die in het Parkstad Limburg Stadion complex en/of op de daarbij behorende terreinen en/of het gehuurde, door welke oorzaak ook, zijn ontstaan aan goederen en/of personen.
7. Alle werkzaamheden verricht door tussenpersonen die door huurder zijn aangesteld, zoals technici, standbouwers, organisatiebureaus e.d. worden uitgevoerd voor uitsluitende rekening en onder verantwoordelijkheid van huurder, met inachtneming van het gestelde onder artikel 3 lid 3.
7.1 Brandgevaarlijke werkzaamheden (lassen, slijpen, hete lucht e.d.) worden altijd uitgevoerd volgens het Protocol Brandgevaarlijke werkzaamheden Parkstad Limburg Stadion; hetgeen samengevat inhoudt dat huurder, danwel een partij werkend in opdracht van huurder, voorafgaand aan de werkzaamheden het “Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden" invult (verkrijgbaar bij de receptiebalie), een medewerker van de Technische Dienst inlicht en meeneemt naar de plaats van werkzaamheden, de brandpreventieve maatregelen neemt (afdoende afdekking) en brandbestrijdingsmiddelen (blusmiddelen) vooraf in
gereedheid brengt.
8. Indien verhuurder door enige oorzaak buiten zijn schuld niet in de gelegenheid mocht zijn het verhuurde geheel of gedeeltelijk gedurende de overeengekomen huurperiode ter beschikking van de huurder te stellen, is verhuurder niet voor eventuele daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. Indien verhuurder reeds kosten in verband met de bedoelde huurafspraken heeft gemaakt, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de reeds betaalde bedragen en zal het restant aan huurder worden gerestitueerd.

Artikel 8 (vrijwaring van aanspraken van derden)
1. Huurder verklaart dat het aangaan van de overeenkomst en het door verhuurder doen uitvoeren van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, geen inbreuk inhoudt op rechten van derden.

Artikel 9 (aanvullende bepalingen)
1. Huurder is verplicht vrije toegang te verschaffen aan allen die ten behoeve van het goed functioneren van het Parkstad Limburg Stadion, zijn installaties en faciliteiten hiertoe door verhuurder gemachtigd zijn en de door dezen te geven instructies en aanwijzingen stipt op te volgen.
2. Ten behoeve van verhuurder, politie en brandweer dienen bij voorstellingen in het Parkstad Limburg Stadion het door verhuurder op te geven aantal zitplaatsen gratis door huurder beschikbaar te worden gesteld. 
3. Het is huurder niet toegestaan meer plaatskaarten uit te geven dan het maximaal aantal personen zoals vastgesteld door verhuurder.
4. Huurder dient verhuurder tenminste 14 dagen voor het begin van de huurperiode in kennis te stellen van de verwachte komst van bijzondere gasten, alsmede leden van het Koninklijk Huis, hoogwaardigheidsbekleders op ministerieel niveau etc. Huurder blijft terzake verplicht om voor eigen rekening en in overleg met verhuurder de vereiste (veiligheids)maatregelen te treffen. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de opvang van gasten naar behoren geschiedt.
5. Ingeval van ordeverstoringen of dreigende ordeverstoringen is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder daarbij afstand te doen van zijn recht huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade en/of voor het overige nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.
6. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd zonder enige formaliteit en/of gerechtelijke tussenkomst al hetgeen in strijd met de bepalingen van de overeenkomst is aangebracht respectievelijk beschadigd, weggenomen of gewijzigd voor rekening van huurder in de oorspronkelijke staat te doen brengen.
7. Wanneer huurder een of meer bepalingen van de huurovereenkomst niet opvolgt, wanneer zijn faillissement wordt uitgesproken, hij surséance van betaling aanvraagt en/of wanneer zijn goederen in beslag worden genomen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst onmiddellijk als ontbonden te
beschouwen zonder dat hij daarbij geacht wordt jegens huurder afstand te hebben gedaan van zijn recht tot vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 10 (geschillen)
1. Verhuurder kan nimmer worden verplicht tot het doen van werkzaamheden of het besteden van gelden, waartoe hij niet of op een andere wijze verplicht zou zijn geweest, indien de onderhavige verhuur niet had plaatsgevonden.
2. Alle geschillen welke mochten rijzen naar aanleiding van of bij de uitvoering van de huurovereenkomst c.q. huurbevestiging waaronder begrepen geschillen voortvloeiende uit deze huurvoorwaarden, zullen worden beoordeeld door de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder.

onze partners